Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit Beverwaard.

Burgermeester en Wethouders van Rotterdam stuurden onlangs een brief naar de Gemeenteraad omtrent de aanpak van de jeugdcriminaliteit in de Beverwaard! De brief kunt hieronder lezen.


Naar aanleiding van het recente dodelijke steekincident, hebben we nog eens goed
bekeken welke maatregelen wij als gemeente nemen en wat andere
(veiligheids)partners in de wijk doen. Met deze brief informeren wij u over de
bevindingen en de wijze waarop we een hernieuwde aanpak vormgeven en uitvoeren,
met als doel om nieuw geweld tegen te gaan en Beverwaard duurzaam te versterken.
Bewoners in Beverwaard en de rest van Rotterdam hebben baat bij een betrokken en
zichtbare overheid, met deze hernieuwde aanpak werken wij ook hieraan.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder
aangenomen moties en gedane toezeggingen:

 • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid R.A.C.J. Simons (Leefbaar
  Rotterdam) over ‘Alle straatrovers in Beverwaard zo snel mogelijk achter slot en
  grendel’.
 • Ongevraagd advies gebiedscommissie IJsselmonde inzake Beverwaard.
 • Burgemeestersbrief ‘aanpak jeugdcriminaliteit Beverwaard’ .

Toelichting:
Op verzoek van de burgemeester is een analyse uitgevoerd naar de huidige inzet en
vervolgens via drie hoofdlijnen beschreven wat nodig is om Beverwaard veiliger te
maken en de wijk duurzaam te versterken. De hoofdlijnen van de hernieuwde aanpak
zijn:

 1. Stevige regie op beleid/uitvoering en een betrokken en zichtbare gemeente
 2. Bestuurlijk commitment
 3. Meerjarig actieplan voor een kansrijk en veilig opgroeiklimaat.

  ad 1. Stevige regie op beleid/uitvoering en een betrokken en zichtbare gemeente
  Uit de analyse blijkt grote betrokkenheid van iedereen die werkzaam is in de wijk. Er
  zijn voldoende probleemanalyses en instrumenten beschikbaar. Diverse plannen zijn
  opgesteld, sommige zijn uitgevoerd en andere zijn in uitvoering. Vanuit de inzet van de
  gemeente is meer behoefte aan samenhang en duidelijke regie over de aanpak. Ook
  komt naar voren dat de zichtbaarheid van de gemeente wordt gemist.

In navolging van de analyse en het advies heeft het college de volgende acties
genomen:

 • Concreet is met onmiddellijke ingang een projectleider gestart die samen met de
  wijkmanager de regie voert op de uitvoering van het meerjarig actieplan (in
  ontwikkeling).
 • De nieuw aangestelde projectleider werkt samen met de wijkmanager vanuit de
  tijdelijke wijkhub aan de Oude Watering, welke op korte termijn wordt vervangen
  door een grotere locatie ook aan de Oude Watering. Het is ook de bedoeling dat
  ambtenaren van diverse clusters hier regelmatig werken. Hiermee zijn we als
  gemeente nadrukkelijker aanwezig in de wijk en verwachten we de afstand tussen
  ondernemers en bewoners te verkleinen. De komende periode nemen we de tijd
  om met bewoners, ondernemers en de gebiedscommissie de hernieuwde aanpak
  vorm te geven.
 • In het rayonberaad wordt tussen clusters afgestemd over de voortgang van de
  hernieuwde aanpak.

ad 2. Bestuurlijk commitment
Uit de analyse blijkt dat de maatschappelijke opgave in Beverwaard meer aandacht
nodig heeft van het gemeentebestuur. Dit kan helpen in de manier waarop uitdagingen
met urgentie worden aangepakt en om de motivatie en slagkracht onder professionals
te vergroten.
Het college volgt de komende periode met extra aandacht de concrete stappen die
worden gezet in de uitvoering en zal met enige regelmaat in Beverwaard (formeel en
informeel) aanwezig zijn om in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers. Om de
hernieuwde aanpak te markeren, brengt de burgemeester binnenkort een werkbezoek
aan de wijk.


ad 3. Meerjarig actieplan voor een kansrijk en veilig opgroeiklimaat
In de analyse wordt geconcludeerd dat de uitvoering van eerder opgestelde plannen
achterblijft. Het is van belang dat de uitvoering steviger ter hand wordt genomen.
Daarbij dient de kracht van bewoners en ondernemers (her) ontdekt te worden. Samen
aan de slag om de jeugd van Beverwaard kansrijk en veilig op te laten groeien, met
extra hulp van scholen en werkgevers. Deze notie komt ook duidelijk terug in het
ongevraagd advies van de gebiedscommissie IJsselmonde.


Er is een meerjarig actieplan in de maak met als werktitel ‘Geweldig Beverwaard’. Het
accent zal liggen op het benutten van de kracht van bewoners en in het bijzonder van
ouders van (kwetsbare) kinderen. In dit actieplan worden de pijlers van het NPRZ nadrukkelijk opgenomen: school, werk, wonen, cultuur en veiligheid. Samen met
veiligheidspartners nemen we ook extra maatregelen op een groep jeugdige
delinquenten. Nieuwe maatregelen uit het actieplan kunnen deels binnen bestaand
beleid worden uitgevoerd. We zijn voornemens om extra middelen aan te wenden voor
deze hernieuwde aanpak. Het meerjarig actieplan kent een looptijd van minimaal drie
à vier jaar. Het college verwacht uw raad het actieplan in januari te kunnen toesturen.

Vooruitlopend op het toezenden van het meerjarig actieplan, treft u hieronder een
overzicht van nieuwe acties die nu in uitvoering zijn. Dit overzicht is een
momentopname en geeft geen volledig beeld van de inzet in Beverwaard. De acties
zijn in willekeurige volgorde opgenomen, in het actieplan groeperen we langs
actielijnen.


Financiële consequenties
Er is op dit moment nog geen zicht op de financiële consequenties. Gekeken wordt
naar bestaande middelen zoals bij NPRZ. Bij de aanbieding van het actieplan in januari
zullen de financiële consequenties in kaart gebracht worden.
Tot slot
In deze brief ligt de nadruk vooral op de gemeentelijke inzet en stappen die we daarin
zetten. In Beverwaard zijn veel bewoners en organisaties actief die goed werk doen
zoals House of Hope, het Leger Des Heils en Urban Skillsz. Het college hecht hier veel
waarde aan. In de vorming van het meerjarig actieplan worden deze en anderen partijen
nauw betrokken.

Acties in uitvoering
Faciliteren van een netwerk van moeders ter ondersteuning van de rol als opvoeder
in samenwerking met Stichting de Moeder is de Sleutel.
Inzet van pleinprogrammering:

 • Reguliere programmering op 2 pleinen vanuit Welzijnsopdracht (leeftijd: 0 t/m 12
  jaar)
 • FC Straat Touzani (leeftijd: 0 tot 23 jaar).
  Inzet van preventieve gedragsinterventies ter voorkoming van (messen)geweld
  en grensoverschrijdend gedrag:
 • Aanpak Verleidingen (Leeftijd: 9 t/m 12 jaar)
 • Unite these streets (Leeftijd: 8 t/m 23 jaar)
 • Join Us (Leeftijd 12 t/m 18 jaar)
 • Alleen jij bepaalt wie je bent’ (12 t/m 18 jaar).
  Extra snoeiwerkzaamheden in de parken ten behoeve van vergroten leefbaarheid
  en versterken subjectieve veiligheid.
  Het organiseren van een wijk-Clean up Day eind november.
  Realiseren van een structurele Wijkhub.
  Opzetten van een wekelijkse “luisteravond” met de bewoners in de wijk waarbij
  vertegenwoordigers van verschillende clusters aanwezig zijn.
  Inzet van de wijkwerktafel in Beverwaard. De wijkwerktafel fungeert als vindplaats
  in de wijk voor Rotterdammer, werkgever, opleider, sociaal ondernemer, wijknetwerk etcetera.

Inzet van communicatiestrategie Geweldig Rotterdam middels:

 • Campagne social media tegen wapens en geweld
 • Een serie interactieve theatervoorstellingen voor jongeren uit het voortgezet
  onderwijs.
 • Een serie thematische workshops op scholen.
  Thematische voorlichting Wapens & Geweld in het PO en VO in Beverwaard en
  IJsselmonde door HALT.
  Agressie regulatie trainingen aan leerlingen van scholen in Beverwaard en
  IJsselmonde door HALT.
  Ondersteuning van politie bij kluisjescontroles door middelbare scholen in
  IJsselmonde.
  Uitvoeren preventief fouilleeracties op wapens in Beverwaard door politie.
  Toepassing focused deterrence methodiek op groep jonge delinquenten in
  Beverwaard onder regie van directie Veiligheid.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.