Gemeente steekt 9 ton in “Plan van aanpak” voor Beverwaard

Buurthuis de Focus
Buurthuis de Focus

Vandaag werd het “Plan van aanpak” bekend gemaakt voor de Beverwaard n.a.v. de komst van het AZC. Hieronder kunt u het hele plan lezen.

Aanleiding                                                   De sterk toegenomen instroom van asielzoekers in Nederland maakt dat ook in Rotterdam gerichte inzet nodig is ten behoeve van de realisatie van een AZC, de zorg voor statushouders en crisis(nood)opvang voor de duur van 5 jaar. Tegen deze achtergrond heeft de gemeenteraad op 12 november jongstleden ingestemd met de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum aan de Edo Bergsmaweg in de wijk Beverwaard. Het is daarbij de ambitie van het college ten behoeve van de wijk waar het AZC is voorzien, te sturen op handhaving en mogelijk verbetering van het huidige kwaliteit en voorzieningenniveau van de wijk. Het college weet zich hierin gesteund door de raad (motie: Aanpak Beverwaard – 15bb8918).

Bij de discussie die in oktober bij de bewonersinformatieavond en later tijdens de bewonersbijeenkomsten op gang is gekomen rond de vestiging van dit tijdelijke AZC is naar voren gekomen dat er bij de bewoners in de wijk de behoefte bestaat om de eigen leefomgeving te verbeteren. Rotterdam neemt niet alleen verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen, maar ook voor de Beverwaarders die een beroep doen op hun stadsbestuur. De inspanningen die hier beschreven worden moeten leiden tot een fysiek en maatschappelijk sterk(er) Beverwaard. De beschreven inspanningen sluiten aan op en borduren voort op het bestaande gebiedsplan en het opgestelde wijkprofiel van Beverwaard.

Context                                                                                                                      Wijkbewoners en betrokkenen omschrijven de Beverwaard als een karaktervolle wijk met een dorpse sfeer. Regelmatig worden in de wijk voor en door bewoners sociale activiteiten georganiseerd zoals Halloween. Die gepaste trots op de wijk door bewoners vind je onder andere terug in initiatieven als Beverwaard Magazine, Like je Wijk, Beverwaardigheden en het burgerinitiatief Burgers voor Beverwaard. Kortom Beverwaard is een echte Rotterdamse wijk met betrokken Beverwaarders. Beverwaard hoort bij Rotterdam, net zoals Rotterdam bij Beverwaard hoort! In de Beverwaard wonen bijna 12.000 inwoners. Beverwaard is een vrij nieuwe wijk, in december 1978 sloeg de toenmalige burgemeester van Rotterdam, André van der Louw, de eerste paal van de Beverwaard. De wijk heeft vrijwel alleen laagbouw, met veel eengezinswoningen die uitkomen op hofjes. Beverwaard ligt oostelijk van de A16. De wijk is ruim van opzet, met veel groen, waterpartijen en speelvoorzieningen voor de jonge bevolking. Beverwaard heeft een zogenaamde ‘bloemkoolstructuur’: de hoofdstronk bestaat uit grote straten en een trambaan die dwars door de wijk loopt, de buurten daaromheen vormen de zijtakken. Aan de Oude Watering is het centrale winkelcentrum van de Beverwaard. Ten zuiden van de Beverwaard, in de driehoek ‘zuidpunt Beverwaard’ ligt de nieuwste tramremise van de RET. Er is een P+R voorziening met 500 parkeerplaatsen. Desalniettemin is gebleken dat de bewoners van de Beverwaard niet over alle wijkvoorzieningen tevreden zijn. Begrijpelijkerwijs zijn onder andere deze zorgen naar voren gekomen in de aanloop naar het besluit en de bouw van het AZC in de Beverwaard. Ook uit de recente digitale meningspeiling, die door bewoners uit Beverwaard is ingevuld, zijn concrete punten naar voren gekomen waar de bewoners van Beverwaard kansen zien voor verbetering. Het college wil met dit plan van aanpak, dat aansluit op het bestaande gebiedsplan en de uitkomsten van de digitale meningspeiling, de wijkvoorzieningen in de Beverwaard op niveau houden of verbeteren.

Doelstelling                                                                                                                        Het doel van het college is om met dit plan van aanpak te sturen op het behouden en mogelijk verbeteren van het huidige kwaliteits- en voorzieningenniveau van Beverwaard. Waar het kan worden maatregelen die in het gebiedsplan opgenomen zijn versneld uitgevoerd of worden aanvullende maatregelen genomen. Daarnaast zijn de belangrijkste resultaten uit de digitale meningspeiling meegenomen en voorzien van maatregelen voor de wijk. Deze maatregelen worden later in dit stuk verder toegelicht.

Analyse kansen voor Beverwaard                                                                                    Uit de kwantitatieve en de kwalitatieve analyse (o.a. het wijkprofiel en gebiedsplan) van de wijk Beverwaard blijkt dat het niveau op gebied van schoon, heel en veilig de afgelopen jaren verbeterd is. Beverwaard zet de stijgende lijn uit 2014 voort in het wijkprofiel 2016

1 . Weliswaar scoort Beverwaard gemiddeld nog wel lager dan het gemiddelde van alle wijken in Rotterdam, ten opzichte van de laatste meting in 2014 scoort Beverwaard op een aantal indicatoren (vooral op het gebied van de fysieke en veiligheidsindex) een stuk beter. Hierdoor neemt het verschil ten opzichte van het Rotterdamse gemiddelde, in positieve zin, verder af. Aan de andere kant blijft er ruimte voor verbetering. Zo blijkt dat de gemiddelde werkloosheid in de Beverwaard hoger ligt dan het gemiddelde van Rotterdam en er zijn relatief veel jongeren zonder startkwalificatie. Uit gesprekken met buurtbewoners worden daarnaast ook nog andere zorgen geuit. Zo wordt de leegstand in het winkelcentrum, het verdwijnen van de politiepost en het achterstallig onderhoud van het wijkgebouw de Focus als aandachtspunt aangegeven.

Externe stakeholders                                                                                                    Naast de gemeente zijn in Beverwaard verschillende (welzijns)instellingen (o.a. PIT010, House of Hope, de basisscholen, Leger des Heils, Kiddooz, Centrum Jeugd en gezin), woningcorporaties, bewonersgroepen en een winkeliersvereniging actief. Deze partijen zijn stevig geworteld in Beverwaard en zetten zich actief in voor (de leefbaarheid van) Beverwaard. Zij zijn allen bereid om actief mee te helpen voor zowel de bewoners van Beverwaard als de toekomstige bewoners van het AZC. De gemeente trekt samen met hen op zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de ervaringen en expertise van deze partijen over (de bewoners van) Beverwaard.

Digitale meningspeiling                                                                                       

Eind 2015 is door de gebiedscommissie een digitale meningspeiling uitgezet onder de omwonenden van het toekomstige AZC in Beverwaard. Hieraan konden alle bewoners van 16 jaar en ouder uit Beverwaard en een deel van de wijk IJsselmonde (Groenenhagen en Reyeroord) deelnemen aan de meningspeiling over houding, verwachtingen en randvoorwaarden ten aanzien van het AZC Beverwaard. Ruim 2.000 bewoners (±13%) hebben de moeite genomen om deze meningspeiling in te vullen. Gevraagd naar welke maatregelen de gemeente zou kunnen nemen om de leefbaarheid in Beverwaard te versterken zijn de volgende onderwerpen het meeste genoemd:

• de wijkveiligheid en het in gebruik nemen van het politiebureau in Beverwaard (26%)

• het schoon houden en opknappen van de buitenruimte (13%) • het opknappen van wijkgebouwen en woningen (11%)

• werkgelegenheid verbeteren/armoede bestrijden (9%).

Aanpak Beverwaard                                                                                                            De belangrijkste uitkomsten van de digitale meningspeiling, de analyse van de wijk Beverwaard en de gesprekken met buurtbewoners en stakeholders in Beverwaard zijn: veiligheid, een schone wijk, opgeknapte bebouwing en werkgelegenheid. De volgende maatregelen worden voorgesteld om de wijkvoorzieningen op peil te houden of te verbeteren:

1. Veilig                                                                                                                            Veiligheid wordt door bewoners aangegeven als het belangrijkste aandachtspunt in Beverwaard. In lijn met het wijkveiligheidsprogramma wordt hier dan ook nadrukkelijk aandacht aan besteed. De aanwezigheid en zichtbaarheid van de politie en Stadsbeheer (Toezicht & Handhaving) in de wijk wordt vergroot door:

• Per 1 februari is in de Focus een politiepost ingericht met vaste inloopspreekuren van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

• De politie en de stadswachten (wijkhandhavers/BOA’s en wijkbeheerders) zijn meer zichtbaar in de wijk aanwezig. Als gemeente en politie zetten we hier extra op in, zodat de stadswachten en politie een vertrouwd gezicht zijn in de wijk en benaderbaar voor de bewoners van Beverwaard.

De veiligheid in Beverwaard wordt verder vergroot door:

• Het voorkomen van (en indien nodig pro-actief en repressief aanpakken van alle) overlast waaronder jeugd- en woonoverlast.

• Het bevorderen van veilig uitgaan en ondernemen.

• Aandacht voor verkeersveiligheid en het handhaven op irritante verkeersgedragingen (vb. negeren eenrichtingsverkeer, hinderlijk scooter en fietsgedrag). Rij- en parkeergedrag bij en in de omgeving van scholen heeft de aandacht. Ook tijdelijke verkeersmaatregelen en looproutes rondom het AZC worden aangelegd.

• Camerasysteem P&R nabij AZC optimaliseren.

• Goede samenwerking tussen Stadsbeheer, Woonstad, Woonbron, Politie en GO (dedicated teams) die in Beverwaard inspecteren, (acute) problemen in de wijk signaleren en aansturen op oplossingen.

• Wijkconciërges inzetten om de (gevoelens van) veiligheid in de wijk te vergroten (locatie Woonbron – Oude Watering). De wijkconciërge weet wat er in de wijk speelt en heeft contact met woningcorporaties, politie, handhavers, de gebiedsnetwerkers en andere betrokkenen en belanghebbenden in de buurt. De wijkconciërge signaleert, verbindt en communiceert met de bewoners. Ook legt de wijkconciërges de verbinding tussen schoon, heel en veilig. De inzet op veiligheid wordt gemonitord en geborgd via de aanpak wijkveiligheid. De trend met betrekking tot objectieve en subjectieve wijkveiligheid wordt continu gemonitord en daar waar nodig in afstemming met partners bijgestuurd.

2. Schoon en Heel                                                                                                    Wanneer de buitenruimte schoon en heel is, voelen bewoners zich prettiger. Daarom stelt het college voor om de volgende (aanvullende) inzet op een schoon en heel Beverwaard te plegen: Specifieke inzet door Heel:

• Door de (extra) inzet van Snel Herstel worden gevaarlijke situaties binnen 24 uur opgelost.

• Kleine ongemakken/problemen (vb. vuilnis op straat, kapotte stoep) worden binnen redelijke termijn opgelost.

• Reguliere onderhoudswerkzaamheden (op groenvoorzieningen, spelen, wegen, water). Specifieke inzet door Schoon:

• Klachten worden binnen 24 uur opgelost door de inzet van de Snel Schoon ploeg.

• Vuilnis dat naast containers (naastplaatsingen) wordt geplaatst, wordt snel verwijderd door Stadsbeheer. Ook wordt door Stadsbeheer (Schoon en Veilig) van maandag tot en met vrijdag in Beverwaard extra gemonitord op naastplaatsingen/verkeerd aangeboden afval.

• Naast regulier inzet op zwerfvuil zal op ma, woe. en vr. ook inzet plaatsvinden op hotspotlocaties in de Beverwaard.

3. Fysiek                                                                                                                            Door de volgende investeringen in de buitenruimte (o.a. infrastructuur en huisvesting) wordt de wijk Beverwaard opgeknapt (motie: Investeren in fysieke staat van Beverwaard – 15bb8921):

• Het wijkgebouw de Focus wordt begin 2016 aangepast voor intensievere dienstverlening aan bewoners (o.a. betere wifi en nieuwe werkplekken). In het 2e kwartaal 2016 wordt, in aanvulling op regulier onderhoud, het buitenschilderwerk uitgevoerd om het aanzien van het pand te verbeteren.

• Door de gemeente wordt onderzocht of en hoe de herkenbaarheid van de Noord-Zuid verbinding voor snelverkeer vergroot kan worden. Hierbij wordt ook naar de zuidelijke entree aan de Groeninx van Zoelenlaan gekeken. Dit onderzoek wordt eind januari 2016 afgerond en de uitkomsten leiden tot concrete voorstellen om de herkenbaarheid te vergroten en daarmee meer eenduidigheid in de buitenruimte te scheppen. De aanpak voorziet ook in de vergroening van de omgeving en investeringen in de fysieke buitenruimte.

• Door zowel Woonbron als Woonstad (Rode Kastelenbuurt) wordt op verschillende plekken (versneld) groot onderhoud gepleegd aan huurwoningen. Een deel daarvan is inmiddels opgeleverd.

• De leegstand van het winkelcentrum de Oude Watering wordt aangepakt door leegstaande winkelunits te splitsen en tijdelijk tegen een aantrekkelijke huurprijs aan te bieden aan de buren.

• Het winkelcentrum de Oude Watering wordt verlevendigd in samenwerking met de winkeliersvereniging en de gemeente. Hierbij valt te denken aan promotie van het winkelcentrum door ‘Like je wijk Beverwaard’, evenementen als ‘Spring en Halloween’ te organiseren, verlevendigen en aantrekkelijk maken van het centrale plein, de groenvoorziening en omgeving van de Oude Wetering.

4. Sociaal                                                                                                                              Op sociaal gebied is er in de Beverwaard aandacht voor de armoedebestrijding door de creatie van werkgelegenheid, het aanbieden van onderwijs, het versterken van de onderlinge sociale cohesie en de zelfraadzaamheid van de bewoners. Het college stelt de volgende concrete maatregelen voor: 5 • Werkgelegenheid: De komst van het AZC kan leiden tot extra werk. In samenspraak met het COA wordt geprobeerd werk met werk te maken. Op basis van deze concrete vraag naar werknemers bemiddelen we Rotterdamse werkzoekenden naar werk (vb huismeester AZC). Als een match niet direct mogelijk is, kan kortdurende beroepsgerichte scholing ingezet worden.

• Door intensieve inzet en samenwerking vanuit het Jongerenloket, jongerenwerk, onderwijs en bedrijfsleven in de wijk worden voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid aangepakt.

• Verhogen van de financiële zelfredzaamheid doordat wijkteams extra inzetten op schuldenaanpak en preventie van schulden. Daarnaast extra expertise en kennis van schuldhulpverlening toevoegen aan de wijkteams.

• Om schulden tegen te gaan of te voorkomen wordt ingezet op vroegsignalering. De gemeente is de pilot Vindplaats Schulden (VPS) gestart (o.a. in IJsselmonde). Doel van de pilot is te zoeken naar de juiste combinatie van signalen van risico op problematische schulden en inzicht te krijgen welke vorm van ondersteuning voor deze groep noodzakelijk is. De evaluatie van de pilot vindt medio 2016 plaats. De opgedane ervaring kan vervolgens o.a. in Beverwaard worden ingezet.

• Ook is er in IJsselmonde (inclusief Beverwaard) de pilot budgetbeheer basis. Bij budgetbeheer basis worden tijdelijk de vaste lasten door de gemeente (KBR) betaald. Het instrument kan bij alle Rotterdammers worden ingezet waarbij geen sprake is van problematische schulden. Gedurende de periode dat een Rotterdammer deze dienstverlening ontvangt moet er worden gewerkt aan het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.

• Er vindt een onderzoek plaats om te bekijken of een extra gymruimte mogelijk is in Beverwaard.

• Integratie en participatie: speeltuinvereniging De Stormpolder heeft aangeboden dat kinderen van het AZC bij hen kunnen spelen. Ook een aantal verenigingen van het nabijgelegen sportpark Bolnes hebben dit aangeboden. Tot slot worden burgerinitiatieven en initiatieven van welzijnsaanbieders aangemoedigd.

• Zorg en welzijn: de sociale cohesie en welzijn van bewoners in Beverwaard wordt versterkt door:

o Het wijkteam te versterken met 3fte extra inzet. Deze extra wijkteammedewerkers hebben specialisaties op het gebied van: maatschappelijk werk en schulden, (het herkennen van) lichte verstandelijke beperking bij kinderen en jongeren en ouderen en geestelijke gezondheidszorg. Met de extra inzet op schulden wordt o.a. de financiële zelfredzaamheid van de bewoners verhoogd en het maken van (verdere) schulden voorkomen.

o Het wijknetwerk wordt versterkt door extra inzet van House of Hope en het Leger des Heils in de vorm van het Buurtsteunpunt in het wijkgebouw de Focus. Binnen het Buurtsteunpunt worden de huidige activiteiten van zorgsignalering, inloopspreekuren, huisbezoeken en begeleiding bij enkelvoudige hulpvragen uitgebreid. Dit is bovenop de reguliere inzet van gecontracteerde welzijnspartners zoals Pit 010, ContourdeTwern en IJsselwijs. Van wijknetwerkpartners wordt een actieve rol verwacht in vroegsignalering van problemen bij bewoners, begeleiding, ondersteuning en activering van bewoners.

o De zelfredzaamheid te verhogen door het opdoen van sociale- en werknemersvaardigheden. Gedurende circa 12 weken volgen deelnemers een leer- en ontwikkeltraject waarbij deelnemers zich ontwikkelen op de domeinen Taal, Sociaal netwerk en Dagbesteding.

o Het is belangrijk dat alle Beverwaarders deelnemen aan verschillende netwerken in de samenleving, zoals werk- of maatschappelijke inzet. Dit vergroot de kans op een waardig bestaan. Door extra inzet van activeringscoaches kunnen circa 350 cliënten in de Beverwaard versneld activeren in nauwe samenwerking met welzijn. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het activeren van de cliënten maar ook het aanpakken van eventuele (schulden)problematiek in samenwerking met de welzijnsaanbieder en het wijkteam.

Communicatie                                                                                                                    Het plan van aanpak is voor de verdere versterking van de Beverwaarders, niet alleen in woorden, maar ook daden. Het plan van aanpak helpt de Beverwaarders nog trotser te zijn op hun mooie wijk, waardoor de vitaliteit van de wijk wordt aangesproken. Bewoners, instellingen en bedrijven, bestuur en de gebiedscommissie worden goed op de hoogte gehouden van de activiteiten, de voortgang en de resultaten van deze aanpak voor Beverwaard. Ideeën van bewoners en bedrijven uit het gebied (al dan niet via gebiedsmanager) worden meegenomen. Betrokken personen worden gevraagd mee te denken (zonder gouden bergen te beloven). Zo blijven omwonenden geïnformeerd over de gebiedsontwikkelingen van Beverwaard.

Financiën                                                                                                                                Voor de (aanvullende) inzet op de Beverwaard trekt het college extra middelen uit (€900.000)

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.