Aanpak riolering in Beverwaard op zijn vroegst in 2030

Vanaf begin januari 2023 vond er een serie met problemen plaats omtrent de (hoofd)riolering en kolken in de wijk. Niet voor de eerste keer, want een paar jaren ervoor waren hiermee ook al problemen. Het baarde de inwoners van de Beverwaard toch wel wat zorgen vorig jaar? Sinkholes die spontaan ontstaan hebben een oorzaak!

De Wijkraad van Beverwaard stelde vragen aan verantwoordelijk wethouder Karremans van de gemeente Rotterdam n.a.v. de berichtgeving op de Beverwaardigheden.nl omtrent deze sinkholes! Daarbij betrokken zij ook scheuren aan de huizen in de Beverwaard! Inmiddels kreeg de wijkraad per brief een antwoord op hun gestelde vragen.

Het ziet er dus naar uit dat de bewoners geduld moeten hebben met de aanpak van de riolering in Beverwaard door de gemeente Rotterdam. Tevens wordt er in diezelfde brief ook ingegaan op de problematiek met scheuren in een aantal woningen in de wijk! Het antwoord van de wethouder kun u hieronder lezen.

U schrijft dat er in de Beverwaard de laatste tijd veel verzakkingen in straten, onder huizen en in tuinen worden ervaren. Vanwege een aantal zinkgaten, scheuren in woningen en de leeftijd van de wijk, maakt u zich zorgen om de staat van de riolering. Ook benoemt u boringen van de NAM in het verleden, wat mogelijk een bijdrage kan hebben aan de door u ervaren verzakkingen.

U vraagt om dit probleem serieus te nemen en met u hierover in gesprek te gaan. Daarnaastvraagt u of het college voornemens is onderzoek te doen naar de ernst van de verzakkingenin Beverwaard en welke maatregelen op welke termijn worden getroffen voor de openbareruimte en de particuliere ruimte. Ook vraagt u naar de samenwerking met huiseigenaren.

Rotterdam is grotendeels gebouwd op slappe bodem, waardoor de stad te maken heeft met bodemdaling. De mate van bodemdaling in Rotterdam varieert van 1 tot 10 mm per jaar, afhankelijk van de locatie. Volgens onze gegevens is de openbare ruimte in Beverwaard ongeveer 20 centimeter gezakt sinds de aanleg (in de jaren ’70 en ’80) van het grootste deelvan Beverwaard. De precieze bodemdaling is per locatie wel verschillend. Ter vergelijking:

Beverwaard zakt minder dan andere delen van Rotterdam. Tot nu toe zijn er bij ons de afgelopen twee jaar circa vijf gevallen bekend van zinkgaten in Beverwaard. Dit is minder dan in vergelijkbare wijken in Rotterdam.

Uit rioolinspecties blijkt dat de kwaliteit van de riolering over het algemeen voldoende is. Op een aantal locaties is de kwaliteit van de riolering matig. Dat kan een oorzaak zijn van de zinkgaten. Het is geen oorzaak van de algemene bodemdaling in Beverwaard.

Vanwege de leeftijd en kwaliteit van de riolering zijn we rioolvervanging in Beverwaard aan het voorbereiden. Belangrijk om daarbij te vermelden is, dat dit rioolvervanging en dit combineren met de opgaven voor andere delen van de openbare ruimte, een lange voorbereidingstijd nodig heeft.

Op zijn vroegst kunnen we in 2030 de werkelijke uitvoering starten. De werkzaamheden voor de hele wijk duren naar verwachting zeker 15 jaar. Tot die tijd wordt regulier beheer en onderhoud uitgevoerd. Wanneer er bijvoorbeeld een (potentieel) zinkgat wordt gemeld, wordt de situatie op straat veiliggesteld en wordt het zinkgat zo snel als mogelijk gerepareerd.

Over verzakking van huizen en tuinen kan ik geen algemene uitspraak doen. De locatie, fundering en grondgebruik zijn factoren die van grote invloed zijn op mogelijke verzakking. De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het tegengaan of verhelpen van verzakking op eigen terrein.

Navraag bij de NAM levert het volgende op. De boorputten van de NAM nabij Beverwaard waren geen productieputten, maar onderzoekputten. De productie van de NAM uit het IJsselmondeveld vindt aan de zuidrand en ten westen van Beverwaard plaats.

Beverwaard zelf ligt aan de rand of buiten de uiterste grens van het IJsselmondeveld, waar eventuele zetting zeer beperkt of zelfs afwezig is. In verband met de recente actualisatie van de vergunning, zijn in risico’s opnieuw onderzocht en zijn vergelijkbare problemen daar niet bekend.

Op basis van deze informatie concludeer ik dat verzakking als gevolg van winning zeer klein of niet aanwezig zal zijn. De afdeling Stadsbeheer kan indien gewenst aan de wijkraad uitleg geven over de werking van de riolering. Daarbij moet ik wel aangeven dat rioolvervanging hoe dan ook een lange voorbereidingstijd heeft.

De status van verzakking en de kwaliteit van de riolering zijn bij ons bekend, dus verder onderzoek is nu niet aan de orde. Wanneer de plannen rondom rioolvernieuwing meer zijn uitgewerkt, wordt ook een participatietraject opgestart. Tijdens dat proces komen we ook in contact met wijkraad, inwoners en pandeigenaren van Beverwaard.