Resultaten belevingsonderzoek 2013 IJsselmonde bekend gemaakt

IJsselmonde

Naar aanleiding van een motie van de deelraad IJsselmonde is eind vorig jaar de opdracht verstrekt aan de gemeentelijke dienstencentrum. Onderzoek en Business Intelligence voor het opzetten van een digitaal panel.

Het eerste onderzoek dat door het panel is verricht, is het belevingsonderzoek 2013. Dit is
een aangepaste versie van het belevingsonderzoek dat de voorgaande jaren schriftelijk en
mondeling door het bureau DUO Market Research werd uitgevoerd. Het belevingsonderzoek 2013 moest uitgevoerd worden ten behoeve van het aanleveren van gegevens voor de deelgemeente jaarrekening 2012. Hieronder zal worden aangegeven wat de meest opmerkelijke resultaten uit het onderzoek zijn.

• De scores voor de voorzieningen voor de jeugd liggen gemiddeld op een 6, alleen de
kinderboerderij krijgt, behalve bij de wijk Lombardijen, een onvoldoende. De
voorzieningen sport en recreatie worden als voldoende beoordeeld; uitzondering
hierop is de score voor het zwembad vanuit de wijken Lombardijen en Beverwaard.

• Zowel de groenvoorzieningen als het wonen in de eigen wijk worden ruim voldoende
gewaardeerd. De laagste scores zijn in de Beverwaard.

• De scores van “veilig voelen in de deelgemeente” en “confrontaties met inbraak” zijn
minder goed. Twee derde van de bewoners voelt zich veilig, een derde van de
bewoners niet. De score “confrontaties met inbraak” ligt gemiddeld op 16%, waarbij er
weinig verschillen zijn tussen de wijken.

• Gemiddeld 39% van de respondenten is bekend met Buurt Bestuurt, 58% van de
respondenten heeft ideeën en suggesties ten aanzien van veiligheid. Deze ideeën
worden op dit moment door ons in kaart gebracht.

• De bereidheid om actief te worden voor Buurt Bestuurt ligt op gemiddeld 23% (actief
is nu 3% gemiddeld). Dat betekent dat hier nog een potentieel ligt voor bijvoorbeeld
een minder intensieve variant van Buurt Bestuurt. Van de respondenten wil 22%
vrijwilligerswerk in de deelgemeente doen. De respondenten hebben info gekregen
over hoe zij kunnen participeren bij vrijwilligerswerk en hoe zij contact kunnen
opnemen met PIT010.

• De scores die gegeven worden voor informatievoorziening (6,4), dienstverlening
Burgerzaken (6,8), dagelijks bestuur (6,1) en deelraad (6,0) zijn overal voldoende.

• Het percentage respondenten dat antwoordt, dat er voldoende invloed uitgeoefend
kan worden op deelgemeentebeleid is laag, namelijk 12%.
De uitkomsten zijn van invloed op de te nemen maatregelen binnen de wijkprogramma’s
2014. Het volgende onderzoek gaat over Welzijn Nieuwe Stijl in IJsselmonde.

P.s. Hoeveel bewoners van de Beverwaarder aan het onderzoek hebben deelgenomen is niet bekend.