Nieuwsbrief nummer 5 over AZC Beverwaard

Schets situatie AZC

Stand van zaken bouw AZC Op vrijdag 8 april is de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het tijdelijk azc aan de Edo Bergsmaweg. Er is inmiddels gestart met de eerste bouwwerkzaamheden, zoals de aanleg van de ondergrondse infrastructuur. Wilt u meer weten over de vergunning? Kijk dan op www.rotterdam.nl/rotterdambericht.

Onderwijs aan asielzoekerskinderen Na de zomervakantie zal in het leegstaande gebouw aan de Rhijnauwensingel les worden gegeven aan asielzoekerskinderen in de basisschoolleeftijd. De nadruk ligt op het aanleren van de Nederlandse taal. Daarnaast is er veel aandacht voor normen en waarden. Uit ervaring van andere azc’s weten we dat kinderen graag naar school willen. De locatiedirecteur is benoemd en het team van leerkrachten wordt op dit momenteel geworven. Het docententeam gaat zijn best doen om een zo effectief mogelijk onderwijsaanbod te realiseren. Het voortgezet onderwijs start na de zomervakantie op het Olympiacollege (een bestaande ISK school). Zij krijgen les in aparte klassen. Na het verkrijgen van een status verhuizen de ouders uit het azc naar een woning in een gemeente in Nederland. De kinderen gaan daar naar de dichtstbijzijnde reguliere school, waar ook schakelklassen worden aangeboden.

Bewonersbijeenkomsten Woensdagavond 13 april was de vijfde bewonersbijeenkomst waarin onder andere burgemeester Ahmed Aboutaleb in gesprek ging met bewoners van Beverwaard over de komst van het azc. Veel vragen en zorgen gaan onder andere over veiligheid en de samenstelling van het azc. Veiligheid Bewoners maken zich soms zorgen over veiligheid met de komst van het azc. Het COA, de politie, de burgemeester en het openbaar ministerie werken nauw samen om de veiligheid te waarborgen. Het COA is verantwoordelijk voor de orde op het terrein. Op de locatie is 24 uur per dag een beveiligingsbedrijf aanwezig. Asielzoekers die in een azc verblijven hebben zich te houden aan door het COA opgestelde huisregels. Zij krijgen deze huisregels uitgereikt en toegelicht tijdens het eerste gesprek met het COA na aankomst op de opvanglocatie. Voor de openbare orde buiten het terrein is de politie verantwoordelijk. Bewoners van het azc hebben zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen in Nederland. En dus wordt hier ook op dezelfde manier op toegezien zoals bij Nederlanders. Dat betekent dat bij overtredingen gewoon aangifte kan worden gedaan bij de politie. Naarmate een misdraging ernstiger is, is de straf ook ernstiger. Voor een asielzoeker kan bij serieuze misdragingen het directe gevolg zijn dat zijn zakgeld of de asielprocedure wordt stopgezet en hij of zij moet terugkeren naar het land van herkomst.

Samenstelling bewoners azc Bewoners vragen zich wie de bewoners zullen zijn van het azc. In het azc wonen tijdelijk mensen die wachten totdat hun asielprocedure is afgerond, totdat ze een woning krijgen of totdat ze teruggaan naar hun land van herkomst. Het COA kijkt heel zorgvuldig naar de samenstelling van een azc. De voorkeur gaat er altijd naar uit om zowel alleenstaande mannen als alleenstaande vrouwen én gezinnen te huisvesten in een azc. Van de instroom in Nederland bestaat momenteel 40% uit vrouwen en 60% uit mannen. De grootste groep komt uit Syrië en Eritrea. Verder zijn er heel veel verschillende nationaliteiten. Een derde van de Syrische vluchtelingen is universitair geschoold, een derde heeft mbo/hbo-niveau en een derde is laag opgeleid. Er komen geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het azc. De semipermanente woningen op het terrein zijn geschikt voor acht personen. Deze bestaan uit een woonkamer, keuken, toilet en slaapkamers. In één semipermanente woning leven gezinnen óf alleenstaande/alleengaande mannen en/of vrouwen.

Wethouder Eerdmans in gesprek op bewonersavond over AZC
Wethouder Eerdmans in gesprek op bewonersavond over AZC

De bewonersavond op 13 april was vooralsnog de laatste in deze vorm. We blijven met bewoners in contact via de beheercommissie en via andere activiteiten, communicatiemiddelen en bijeenkomsten. Ook zijn we in contact met de diverse ondernemersverenigingen. Wilt u lezen wat precies besproken is op de bewonersavonden? Lees dan de informatieve verslagen op www.rotterdam.nl/azcrotterdam.

Stand van zaken plan van aanpak Beverwaard In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het uitvoeren van de maatregelen uit het Plan van Aanpak Beverwaard. Er is gestart met het opknappen van de buitenkant van het wijkgebouw de Focus. In de Focus is het Leger de Heils gevestigd en hier worden onder andere inloopspreekuren gehouden voor bewoners over financiële zelfredzaamheid. Ook zijn sinds januari twee wijkconciërges in de wijk werkzaam. Zij beantwoorden vragen van bewoners, behandelen klachten en spreken met buurtbewoners over de wijk. Op het gebied van veiligheid is per 1 januari Astrid Bos benoemd als wijkagent AZC en is er een inlooppost van de politie in wijkgebouw de Focus. Daarnaast wordt sterk ingezet op toezicht en handhaving. Door extra inzet pakken we de afvaloverlast in de wijk aan. Tot slot is het kruispunt de Groeninx van Zoelenlaan veiliger gemaakt, door het aanbrengen van een zebrapad. Bekijk het plan van aanpak op www.rotterdam.nl/azcrotterdam. Meer informatie Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Rotterdam, programma Asiel & Vluchtelingen. Veel informatie over de opvang van vluchtelingen is te vinden op www.coa.nl. Heeft u vragen over het toekomstige azc, stuur dan een e-mail naar azcrotterdam@ rotterdam.nl of naar rotterdam@coa.nl. Op www. rotterdam.nl/azcrotterdam staat meer informatie over het azc in Rotterdam

Bron: Gemeente Rotterdam

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.