Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit Beverwaard.

Burgermeester en Wethouders van Rotterdam stuurden onlangs een brief naar de Gemeenteraad omtrent de aanpak van de jeugdcriminaliteit in de Beverwaard! De brief kunt hieronder lezen.


Naar aanleiding van het recente dodelijke steekincident, hebben we nog eens goed
bekeken welke maatregelen wij als gemeente nemen en wat andere
(veiligheids)partners in de wijk doen. Met deze brief informeren wij u over de
bevindingen en de wijze waarop we een hernieuwde aanpak vormgeven en uitvoeren,
met als doel om nieuw geweld tegen te gaan en Beverwaard duurzaam te versterken.
Bewoners in Beverwaard en de rest van Rotterdam hebben baat bij een betrokken en
zichtbare overheid, met deze hernieuwde aanpak werken wij ook hieraan.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder
aangenomen moties en gedane toezeggingen:

 • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid R.A.C.J. Simons (Leefbaar
  Rotterdam) over ‘Alle straatrovers in Beverwaard zo snel mogelijk achter slot en
  grendel’.
 • Ongevraagd advies gebiedscommissie IJsselmonde inzake Beverwaard.
 • Burgemeestersbrief ‘aanpak jeugdcriminaliteit Beverwaard’ .

Toelichting:
Op verzoek van de burgemeester is een analyse uitgevoerd naar de huidige inzet en
vervolgens via drie hoofdlijnen beschreven wat nodig is om Beverwaard veiliger te
maken en de wijk duurzaam te versterken. De hoofdlijnen van de hernieuwde aanpak
zijn:

 1. Stevige regie op beleid/uitvoering en een betrokken en zichtbare gemeente
 2. Bestuurlijk commitment
 3. Meerjarig actieplan voor een kansrijk en veilig opgroeiklimaat.

  ad 1. Stevige regie op beleid/uitvoering en een betrokken en zichtbare gemeente
  Uit de analyse blijkt grote betrokkenheid van iedereen die werkzaam is in de wijk. Er
  zijn voldoende probleemanalyses en instrumenten beschikbaar. Diverse plannen zijn
  opgesteld, sommige zijn uitgevoerd en andere zijn in uitvoering. Vanuit de inzet van de
  gemeente is meer behoefte aan samenhang en duidelijke regie over de aanpak. Ook
  komt naar voren dat de zichtbaarheid van de gemeente wordt gemist.

In navolging van de analyse en het advies heeft het college de volgende acties
genomen:

 • Concreet is met onmiddellijke ingang een projectleider gestart die samen met de
  wijkmanager de regie voert op de uitvoering van het meerjarig actieplan (in
  ontwikkeling).
 • De nieuw aangestelde projectleider werkt samen met de wijkmanager vanuit de
  tijdelijke wijkhub aan de Oude Watering, welke op korte termijn wordt vervangen
  door een grotere locatie ook aan de Oude Watering. Het is ook de bedoeling dat
  ambtenaren van diverse clusters hier regelmatig werken. Hiermee zijn we als
  gemeente nadrukkelijker aanwezig in de wijk en verwachten we de afstand tussen
  ondernemers en bewoners te verkleinen. De komende periode nemen we de tijd
  om met bewoners, ondernemers en de gebiedscommissie de hernieuwde aanpak
  vorm te geven.
 • In het rayonberaad wordt tussen clusters afgestemd over de voortgang van de
  hernieuwde aanpak.

ad 2. Bestuurlijk commitment
Uit de analyse blijkt dat de maatschappelijke opgave in Beverwaard meer aandacht
nodig heeft van het gemeentebestuur. Dit kan helpen in de manier waarop uitdagingen
met urgentie worden aangepakt en om de motivatie en slagkracht onder professionals
te vergroten.
Het college volgt de komende periode met extra aandacht de concrete stappen die
worden gezet in de uitvoering en zal met enige regelmaat in Beverwaard (formeel en
informeel) aanwezig zijn om in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers. Om de
hernieuwde aanpak te markeren, brengt de burgemeester binnenkort een werkbezoek
aan de wijk.


ad 3. Meerjarig actieplan voor een kansrijk en veilig opgroeiklimaat
In de analyse wordt geconcludeerd dat de uitvoering van eerder opgestelde plannen
achterblijft. Het is van belang dat de uitvoering steviger ter hand wordt genomen.
Daarbij dient de kracht van bewoners en ondernemers (her) ontdekt te worden. Samen
aan de slag om de jeugd van Beverwaard kansrijk en veilig op te laten groeien, met
extra hulp van scholen en werkgevers. Deze notie komt ook duidelijk terug in het
ongevraagd advies van de gebiedscommissie IJsselmonde.


Er is een meerjarig actieplan in de maak met als werktitel ‘Geweldig Beverwaard’. Het
accent zal liggen op het benutten van de kracht van bewoners en in het bijzonder van
ouders van (kwetsbare) kinderen. In dit actieplan worden de pijlers van het NPRZ nadrukkelijk opgenomen: school, werk, wonen, cultuur en veiligheid. Samen met
veiligheidspartners nemen we ook extra maatregelen op een groep jeugdige
delinquenten. Nieuwe maatregelen uit het actieplan kunnen deels binnen bestaand
beleid worden uitgevoerd. We zijn voornemens om extra middelen aan te wenden voor
deze hernieuwde aanpak. Het meerjarig actieplan kent een looptijd van minimaal drie
à vier jaar. Het college verwacht uw raad het actieplan in januari te kunnen toesturen.

Vooruitlopend op het toezenden van het meerjarig actieplan, treft u hieronder een
overzicht van nieuwe acties die nu in uitvoering zijn. Dit overzicht is een
momentopname en geeft geen volledig beeld van de inzet in Beverwaard. De acties
zijn in willekeurige volgorde opgenomen, in het actieplan groeperen we langs
actielijnen.


Financiële consequenties
Er is op dit moment nog geen zicht op de financiële consequenties. Gekeken wordt
naar bestaande middelen zoals bij NPRZ. Bij de aanbieding van het actieplan in januari
zullen de financiële consequenties in kaart gebracht worden.
Tot slot
In deze brief ligt de nadruk vooral op de gemeentelijke inzet en stappen die we daarin
zetten. In Beverwaard zijn veel bewoners en organisaties actief die goed werk doen
zoals House of Hope, het Leger Des Heils en Urban Skillsz. Het college hecht hier veel
waarde aan. In de vorming van het meerjarig actieplan worden deze en anderen partijen
nauw betrokken.

Acties in uitvoering
Faciliteren van een netwerk van moeders ter ondersteuning van de rol als opvoeder
in samenwerking met Stichting de Moeder is de Sleutel.
Inzet van pleinprogrammering:

 • Reguliere programmering op 2 pleinen vanuit Welzijnsopdracht (leeftijd: 0 t/m 12
  jaar)
 • FC Straat Touzani (leeftijd: 0 tot 23 jaar).
  Inzet van preventieve gedragsinterventies ter voorkoming van (messen)geweld
  en grensoverschrijdend gedrag:
 • Aanpak Verleidingen (Leeftijd: 9 t/m 12 jaar)
 • Unite these streets (Leeftijd: 8 t/m 23 jaar)
 • Join Us (Leeftijd 12 t/m 18 jaar)
 • Alleen jij bepaalt wie je bent’ (12 t/m 18 jaar).
  Extra snoeiwerkzaamheden in de parken ten behoeve van vergroten leefbaarheid
  en versterken subjectieve veiligheid.
  Het organiseren van een wijk-Clean up Day eind november.
  Realiseren van een structurele Wijkhub.
  Opzetten van een wekelijkse “luisteravond” met de bewoners in de wijk waarbij
  vertegenwoordigers van verschillende clusters aanwezig zijn.
  Inzet van de wijkwerktafel in Beverwaard. De wijkwerktafel fungeert als vindplaats
  in de wijk voor Rotterdammer, werkgever, opleider, sociaal ondernemer, wijknetwerk etcetera.

Inzet van communicatiestrategie Geweldig Rotterdam middels:

 • Campagne social media tegen wapens en geweld
 • Een serie interactieve theatervoorstellingen voor jongeren uit het voortgezet
  onderwijs.
 • Een serie thematische workshops op scholen.
  Thematische voorlichting Wapens & Geweld in het PO en VO in Beverwaard en
  IJsselmonde door HALT.
  Agressie regulatie trainingen aan leerlingen van scholen in Beverwaard en
  IJsselmonde door HALT.
  Ondersteuning van politie bij kluisjescontroles door middelbare scholen in
  IJsselmonde.
  Uitvoeren preventief fouilleeracties op wapens in Beverwaard door politie.
  Toepassing focused deterrence methodiek op groep jonge delinquenten in
  Beverwaard onder regie van directie Veiligheid.

Schotse Hooglanders zijn weer terug op het Eiland van Brienenoord

Een van de jonge Schotse Hooglanders op het eiland

De Schotse Hooglanders zijn weer thuis! Woensdagmiddag arriveerde zij per aanhanger op het Eiland van Brienenoord en werden zij onder toeziend oog van een persmoment bij de kraal losgelaten.

Het zijn niet de koeien die hier als kudde op het eiland rondliepen de laatste jaren of geboren zijn! Deze komen wel uit Rotterdam en ze werden in verschillende parken van de stad geboren. Twee van de één jaar oude exemplaren komen uit het Schiebroekse Park, de derde woonde eerder in Hoogvliet.

Eind 2019 stonden de koeien voor het laatst op het eiland, en daarop volgde een grote metamorfose op en rond het eiland van Brienenoord. Voor hen was er dus al die tijd geen plaats! Nu de laatste machines zijn vertrokken en het eiland op 25 september werd geopend, konden de Schotse Hooglanders weer terugkeren.

Ze blijven de winterperiode op het eiland, want er is in die tussenliggende periode van afwezigheid voldoende voedsel voor de koeien. Bezoekers van het eiland hoeven niet bang voor de dieren te zijn, zegt de boswachter. “Het zijn heel rustige koeien. Als je ze met rust laat, laten ze jou ook met rust. Het best kun je op twintig meter afstand van ze blijven.”

Brontekst: Rijnmond Foto’s: Beverwaardigheden.nl

Woonboten aan het Boterdiep moeten eventueel vertrekken door komst nieuw getijdepark

Woonboten in het Zuiddiepje

“Rotterdam is een havenstad, maar alle schepen moeten weg lijkt het wel”.

De ligplaatsen van de woonboten aan de kade van het Zuiddiepje (Boterdiep) moeten als het aan de gemeente en Havenbedrijf ligt misschien weg! Door de komst van een nieuw getijdepark vanaf het Eiland van Brienenoord tot aan het Mallegat is er eventueel geen plaats meer voor de woonboten die daar al jaren gedoogt worden door de het Havenbedrijf van Rotterdam!

Twee woonbooteigenaren die gebruikt maakte van het inspreekrecht tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie IJsselmonde waren verbaast over de plannen . De tien woonboten moeten naar elders vertrekken, werd er gezegd. Toch hebben de eigenaren nog geen officieel bericht gekregen van de gemeente om te vertrekken.

Ze hebben het allemaal van horen zeggen officieel hebben zij nog niets vernomen van het Havenbedrijf Rotterdam dat er eventueel geen plaats meer is voor de woonboten in de nieuwe plannen van het getijdepark. Wel moesten de bewoners de plannen van hun overburen, een bedrijf gevestigd aan het Boterdiep, vernemen en eerder van een projectleider die op het Eiland van Brienenoord bezig was. Wat toen gezegd was kwam voor ons als bewoners ‘out of the blue’ gaf een van de insprekers aan, en dat wij misschien weg moesten, omdat de kade aangepakt ging worden! Bijeenkomsten zijn er geweest en die zijn goed bezocht!

Het probleem zit hem in de strekdam die eventueel aangelegd wordt. Mijn schip moet om de zeven jaar gekeurd worden dus ik moet eruit kunnen, dat is straks niet meer mogelijk als dat getijdepark er komt te liggen? Volgens hen moet het ook gevolgen voor de ligplaats van het jachten de Grace Kelly, de Jule Verne en de Watertaxi hebben bij de wijk ‘de Veranda’. Bij die laatste werd onlangs de ligplaats nog uitgebreid.

Volgens de bewoners is de ligplaats in het Zuiddiepje ontstaan uit het verleden doordat schippers daar hun schepen vastknoopte aan de wal. “Het is hier inmiddels een rustig plekkie” en we zijn ook een stukje sociale controle voor het Eiland van Brienenoord, en voor de omliggende bedrijven in al die jaren. Al meer als 25 jaar worden wij hier gedoogd, we betalen geen lig -of havengeld. Hierdoor hebben de meesten geen nutsvoorzieningen zoals riool of een stroomvoorzieningen van de wal! Een contract is er dan ook niet om hier te mogen liggen, maar we liggen hier al ruim 25 jaar!

Op de vraag vanuit de GC IJsselmonde, of er een alternatief is geboden voor een ligplaats elders kon de insprekers melden dat dit nog niet het geval is. Wel is er geopperd om eventueel onder de Van Brienenoord te gaan liggen, maar dan heb ik de hele dag dat gebonk van boven mijn hoofd!

Bij de laatste bijeenkomst over de plannen van het nieuwe getijdepark was het nog niet duidelijk wat er nu met de woonboten ging gebeuren aan het Boterdiep. Is er tóch nog plek om deze ligplaatsen voor deze woonboten te behouden? Of moeten deze weg? De bewoners hebben er een hard hoofd in, ze schatten 25% kans in dat ze daar kunnen blijven liggen met hun woonboot!

Geplande 2e getijdepark bij de Veranda

Later tijdens deze vergadering werd het e.e.a. duidelijker ten aan zien van de nieuwe plannen van het getijdepark aansluitend aan die van het Eiland van Brienenoord in de toekomst. Het Plan van Eisen werd uit de doeken gedaan voor het nieuwe aan te leggen getijdepark door de projectleiders van de gemeente Rotterdam. Daar werden de woorden ‘slapeloze nachten gebruikt’, verwijzend naar de bezorgdheid van de bewoners van de woonboten in het Zuiddiepje. Er zijn bijeenkomsten geweest, maar uitvoerende plannen zijn er nog lang niet!

Na dit PvE worden pas de definitieve plannen gemaakt. In die plannen zien we dat er 50% kans bestaat dat de woonboten weg moeten uit het Zuiddiepje of kunnen blijven! De keuze ligt in welke variant men kiest voor de aanleg van het getijdepark waardoor de woonboten zullen moeten verdwijnen. Het is dus nog geen gelopen race dat de woonboten weg moeten, maar de bezorgdheid is zeker terecht!

Update: Er moet wel vermeld worden dat de plannen in een prematuur stadium zijn. De gemeente heeft voor de bedrijven en de bewoners aan het Boterdiep speciaal een medewerker ingezet om deze te betrekken in de plannen en de belangen voor hen!

Aanmoedigingen in IJsselmonde voor Marathonlopers

Kopgroep passeert in IJsselmonde. De Belg Bashir Abdi, nummer 3 links op de foto, werd de winnaar!

Het is even na 10:00 uur, en dan zien je de eerste toeschouwers toestromen aan de Olympiaweg in IJsselmonde. Het startschot heeft dan net geklonken op de Coolsingel waar de duizenden hardlopers van de 40e marathon van Rotterdam beginnen aan de ruim 42km.

Het eerste deel van het parcours voert hen over Rotterdam Zuid. De helikopter, die de hardlopers van boven volgt, laat prachtige herfstplaatjes live op de nationale televisie zien. Binnen en mum van tijd hangt hij al snel boven IJsselmonde. De hardlopers komen dan in een rap tempo binnen de 20 minuten via de Adriaan Volkerlaan naar de Olympiaweg toe waar inmiddels de toeschouwersaantallen zijn aangedikt. Een schitterende dag voor de marathon die in 2020 uitgesteld was wegens de pandemie!

Daarna schieten de recreatielopers met duizenden tegelijk voorbij over het parcours. Zichtbaar genieten de sporters, maar ook de toeschouwers van het evenement! Dan is het nog ruim anderhalf uur wachten op de laatste lopers van de Marathon die de Olympiaweg passeren. Als die voorbij zijn worden direct de dranghekken opgeruimd en de straat aangeveegd alsof de marathon niet heeft plaatsgevonden.

Laatste lopers passeren aan de Olympiaweg

Meedoen met jongerenproject ‘Unite These Streets’ in Beverwaard

In samenwerking met de Gemeente Rotterdam, in het bijzonder de afdeling ‘Rotterdam Sterker door Jongeren’, presenteert Stichting 21 Culture het project #UniteTheseStreets. Dit initiatief is in het leven geroepen door de bekende Rotterdamse artiest/ondernemer U-Niq (oprichter en voorzitter van Stichting 21 Culture).

Naar aanleiding van de explosieve toename van het geweld onder de jongeren, met name binnen het gebied Rotterdam-Zuid, zal Stichting 21 Culture zich hard maken voor het verbeteren van de positie van de Rotterdamse jeugd.

Dit willen wij realiseren door talentontwikkelingstrajecten te produceren en gedragsverbetering te stimuleren en bewaken. We gaan kosteloze workshops aanbieden in de Beverwaard en deze worden verzorgd door bekende docenten.

We zullen workshops aanbieden voor de volgende disciplines: Rap, Zang, Schrijven/Spoken Word, Dans, Fashion, DJ, Artwork & SoVa Trainingen. De workshops zullen worden geleid door professionele docenten die dankzij hun expertise inmiddels naam hebben gemaakt binnen hun vakgebied. Vele van hen zijn al zeer bekend binnen de Nederlandse entertainmentwereld. De volgende docenten hebben zich verbonden aan #UniteTheseStreets om de deelnemers te ondersteunen en stimuleren bij het ontwikkelen van hun talenten:

Ben jij tussen de 14 en 27 jaar en kom je uit één van de volgende wijken: Beverwaard, IJsselmonde of Feyenoord? Meld je dan nu aan voor de workshops en join #UniteTheseStreets! Let op: Aanmelden is mogelijk t/m 15 november 2021 en er is slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Je mag je opgeven voor max. 3 disciplines. Locatie van deze workshops in Beverwaard, Wijkhuis de Focus, Oude Watering 324!

Inschrijven kan via deze link en je kunt kosteloos meedoen!

Bron en foto: Unite These Streets

Wijkgebouw de Focus